Author Topic: ۞ WTS/T/B  (Read 2871956 times)

Alidance

 • Marquis
 • *
 • Posts: 4023
 • Rec's: 85
 • Gender: Male
 • bitrixcorp ass
Re: WTS/T/B
« Reply #36 on: January 27, 2007, 10:12:18 AM »
wtb dc helmet

wtt draconic bow +4
~ Exploring Weederland ~

klepa

 • Viscount
 • *
 • Posts: 1941
 • Rec's: 50
 • Gender: Male
Re: WTS/T/B
« Reply #37 on: January 27, 2007, 03:31:39 PM »
помогите с рецептами на маж лайт
нада всё кроме гловес......плззз
..... а вы мне ещё за Севастополь ответите!!!

Even

 • Baron
 • *
 • Posts: 873
 • Rec's: 21
 • Gender: Male
 • Alienation
Re: WTS/T/B
« Reply #38 on: January 27, 2007, 04:30:40 PM »
WTT
DC Light Set+
Tallum Heavy Set+
DC Robe Set+
Angel Slayer

на хороший лук А.
« Last Edit: January 28, 2007, 01:46:00 PM by Even »

Alidance

 • Marquis
 • *
 • Posts: 4023
 • Rec's: 85
 • Gender: Male
 • bitrixcorp ass
Re: WTS/T/B
« Reply #39 on: January 27, 2007, 11:41:08 PM »
WTT DRACONIC bow +4 for nice magic weapon
~ Exploring Weederland ~

xsalsax

 • Viscount
 • *
 • Posts: 1844
 • Rec's: -416
 • -=CL=-.::ISRAEL::.
Re: WTS/T/B
« Reply #40 on: January 28, 2007, 10:33:01 AM »
WTT/t Maj HW set FOR DC ROBE SET

DieKing

 • Heir
 • *
 • Posts: 205
 • Rec's: 17
 • Gender: Male
Re: WTS/T/B
« Reply #41 on: January 28, 2007, 04:51:18 PM »
WTS Stem,Iron ore , Steel !!! в пм.

BEHUK

 • Vagabond
 • *
 • Posts: 33
 • Rec's: -2
Re: WTS/T/B
« Reply #42 on: January 28, 2007, 04:53:43 PM »
Поменяю Duals Dragon Slayers +2 на Horn.

Taili

 • Count
 • *
 • Posts: 2460
 • Rec's: 72
 • Gender: Male
Re: WTS/T/B
« Reply #43 on: January 29, 2007, 11:37:46 AM »
WTB

Recipes DC (or Tallum):

 - Roba
 - Gloves
 - Boots
 - Helm

Recipes Majestic:

 - Boots
 - Gloves
 - Majestic Leather or Majestic Heavy
« Last Edit: January 29, 2007, 05:19:54 PM by Taili »
Storm Screamer | Shilien Templar 78+
Shilien Saint| BD 78+
SWS | PW 78+
PR | PS 74+

GL 78 - DE 76 - EE 76 - Sorc 75 - BH 73 - WC 73 - TY 72 - PP 72 - SPS 71 - HE 71 - BD 69 - SE 66 - WS 62 - SK 61 - SR 58 - AW 53 - TH 53 - ES 52

Even

 • Baron
 • *
 • Posts: 873
 • Rec's: 21
 • Gender: Male
 • Alienation
Re: WTS/T/B
« Reply #44 on: January 30, 2007, 06:39:54 PM »
WTT SB+QR+9 на монетки  :P P.atk 648.

Fess

 • Vagabond
 • *
 • Posts: 27
 • Rec's: 5
 • Gender: Male
Re: WTS/T/B
« Reply #45 on: January 31, 2007, 04:06:18 PM »
wtt nm heavy set(uns) на dc robe set(uns)...если это вообще реально...pm тут или xfessusx в игре
Темной,темной ночью выйду я на дело
В темную аллею 

laar

 • Heir
 • *
 • Posts: 162
 • Rec's: 11
 • Gender: Male
Re: WTS/T/B
« Reply #46 on: January 31, 2007, 05:55:20 PM »
Åñëè ó êîãî çàâàëÿëàñü L2day letter " A ", êóïëþ, íå õâàòàåò äëÿ îáìåíà, ëó÷øå â ÏÌ íà ôîðóìå.

PussyNecro

 • Knight
 • *
 • Posts: 251
 • Rec's: -48
Re: WTS/T/B
« Reply #47 on: January 31, 2007, 06:29:23 PM »
WTS/T Major Arcana Robe Set uns....
щас еще и +50% резист к стану у сета.... :P

 

Back to top